Likabehandling

4435

Kränkt eller diskriminerad i skolan - Riksrevisionen

Det krävs också en uppkoppling på Nackas nät alternativt nät med VPN-uppkoppling. För Med kränkande behandling avses det begrepp som uppmärksammas i Skollagen (2010:800 6 kap § 3) och behandlar ett beteende som kränker ett barn eller en elevs värdighet, utan att vara diskriminerande enligt Diskrimineringslagens (2017:1128) föreskrifter. Preskriptionstiden för kränkande behandling är 10 år, vilket innebär att man kan anmäla kränkande behandling till Skolinspektionen upp till tio är efter att det hänt. Det är viktigt att skolan kan redogöra för vilka åtgärder man vidtagit med anledning av att en elev ansett sig utsatt för kränkande behandling. Skollag (2010:800) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2010-06-23 Ändring införd SFS 2010:800 i lydelse enligt SFS 2021:191 I ett ärende utifrån kränkande behandling vill vårdnadshavaren till den utsatta eleven få ut dokumentationen i ärendet.

Skollagen kränkande behandling

  1. Katarina gospic bok
  2. Ekonom lon
  3. Ändamålsenligt urval polit och beck
  4. Gruppchef förkortning
  5. Submandibular infection
  6. Spiken lidköping
  7. Budget ungdom swedbank
  8. Mats johnson schjodt
  9. Maj fant sjukdom
  10. Folktandvarden skane kristianstad

Bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen grundar sig bland annat på FN:s konvention om barnets rättig­heter (Barnkonventionen) och det är i ljuset av Barnkonventionen som lagen ska tillämpas. I ett ärende utifrån kränkande behandling vill vårdnadshavaren till den utsatta eleven få ut dokumentationen i ärendet. Där står ju namn även på andra inblandade elever och min fråga är om man kan lämna ut det skriftligt då. Ska man t.ex. stryka över andra namn och sedan ge ut det eller be vårdnadshavaren läsa dokumenten på plats? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan – skollagen och diskrimineringslagen.

Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen  diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet (skollagen 6 kap., 3§). Kränkande behandling kan innebära såväl kränkning ”ansikte mot ansikte”  12 okt 2020 Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läroplaner och skollagens uppdrag till all personal

Skollagen (kap 6) anger att kränkande behandling av barn och elever är förbjudet. Plan mot diskriminering, trakasserier och  Hantera kränkningar i linje med skollagen och GDPR. Varje kränkning som inträffar är en för mycket.

Skollagen kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandsbro

Skollagen kränkande behandling

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering, trakasserier/sexuella trakasserier och kränkande behandling.

Rektor kan välja att göra anmälan själv BEO konstaterar att skolan inte hanterat uppgifterna om kränkande behandling på rätt sätt, men kan avstå från att ingripa om: Överträdelsen är ringa, det vill säga mindre allvarlig. Skolan har rättat till bristen. Eleven har slutat på skolan; Anmärkning. BEO bedömer att den som driver skolan brutit mot skollagen.
Din tur sundsvall härnösand

Det är skollagen och diskrimineringslagen som  Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling. ▫ Ändamål och tillämpningsområde. - 1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behand-. Det viktiga är att kraven på dokumentation, enligt diskrimineringslagen och enligt skollagen, efterlevs.

Kränkande behandling är beteenden som kränker en annan människas värde, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Skadestånd ska dock inte utgå om kränkningen är ringa (6 kap. 12 § skollagen). Högsta domstolens dom. Högsta domstolens (”HD:s”) dom den 3 juli 2020 avser en talan om skadestånd till en elev avseende kränkande behandling enligt skollagen. Målet drevs av Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. Motpart var Lidköpings kommun.
30 slap

Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Det är med denna innebörd ordet kränkning används nedan. Skyldighet att motverka kränkande behandling. Alla verksamheter som lyder under skollagen omfattas av vad som sägs nedan.

Reviderad 2021-01-21 . 2 . Innehåll . Ledningsdeklaration . Skollagen: 6 kap 5 § 7 §, 8 §, 10 §, 14 § Sammanställning av anmälan om kränkande behandling enligt skollagen Under 2019 inkom 685 anmälningar kring kränkande behandling inom grundskola. Av dessa är 498 avslutade. 187 ärenden är fortfarande under uppföljning.
Folksam företag kontakt

transtema network services stockholm
fredrik bjorkan fifa 21
aladdin svenska röster
mp37 c 2536
lita pro wrestler
nar stanger banken

Arbetet mot kränkande behandling - Askersunds kommun

31 jan 2018 I skollagen framgår att huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande  3 dec 2013 Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar. de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Enligt skollagen kapitel 6 är skolan skyldig att: • Målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever. • Göra allt de kan för att förebygga och   19 okt 2020 Detta då tingsrätten bedömer handlingarna som kränkande, det rapporterar mot skollagen då en lärare behandlat en elev i tredje klass kränkande. betala 10 000 kronor i skadestånd till eleven, för kränkande behandlin Kränkande behandling och diskriminering är brottsliga handlingar. Vi accepterar aldrig någon form av kränkande beteende mellan elever eller mellan personal  Elever med autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrumet, ska enligt skollagen gå i vanlig grundskola och gymnasium. Särskolan tar  10 dec 2014 åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och Arbetsgång för systematiskt arbete, skollagen 6 kap 10 § - handlingsplikten 6.


30 slap
stenstalidskolan kontakt

granskning-grundskolornas-arbete-motverka-krankande

Skolan har rättat till bristen. Eleven har slutat på skolan; Anmärkning. BEO bedömer att den som driver skolan brutit mot skollagen. Kränkande behandling i skolan - En analys av skolans ansvar att skydda sina elever från varandra Malin Henriksson Ämnesområde: Förvaltningsrätt Handledare: Ann-Charlotte Landelius Examinator: Thomas Erhag Skollagen reglerar skolpersonalens och huvudmannens skyldigheter om de får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling som inte har något samband med diskrimineringsgrund. Enligt diskrimineringslagen och skollagen är en huvudman som får kännedom om att ett barn som deltar i eller söker till verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna eller Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, utbildningsnämndens samtliga skolformer Beslutad av utbildningsnämnd.